Røyrvik

Røyrvik har leid inn Lierne Utvikling til å følge opp bedrifter som ønsker bistand til etablering og utvikling i Røyrvik.

Vi er derfor en bedriftsrådgiver som etablerere og bedrifter i Røyrvik kan kontakte.

SÅ nå ønsker vi kontakt med deg og din bedrift!


Raarvihken tjïelte lea Lierne Utviklingem leejjeme edtjieh sïeltide Raarvihkesne viehkiehtidh,  sïeltine  aelkedh jïh evtiedidh. Mijjieh libie sïelteraeriestæjja, jïh sïelth Raarvihkesne maehtieh mijjiem bïeljelidh. Daelie sijhtebe datnine jïh dov sïeltine gaskesadtedh. Mejtie dov naan åssjaldahkh, raerieh jallh gyhtjelassh? Dle vaajtelibie datne mijjiem bïeljelh.

Har du en idé, ett forslag eller et spørsmål?

Da ønsker vi at du tar kontakt med oss!

Kontaktperson

Det er hele Lierne Utvikling som kan hjelpe bedrifter i Røyrvik med vekst og utvikling. Tove er den som oftest har kontortid i Røyrvik. Tove nås direkte på telefon 414 06 868.

Etablere bedrift i Røyrvik?

Vi tilbyr etableringshjelp

MER

Utvikle eksisterende bedrift i Røyrvik?

Se mer om hvordan

MER